Organizacja roku szkolnego

ROK SZKOLNY
Rok szkolny składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Akademia Żaków” pracuje w oparciu          
o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN.
Szkoła jest czynna w godzinach 7.00 – 17.00
Nauczyciele przejmują opiekę nad uczniem w chwili osobistego 
przekazania go przez rodzica/opiekuna prawnego i sprawują ją do czasu 
odbioru ucznia przez rodzica/opiekuna prawnego.
Przed lekcjami w godzinach 7.00 – 7.45 oraz po zakończeniu zajęć 
dydaktycznych do godziny 17.00 uczniowie mogą korzystać 
z zajęć świetlicowych.

 DZIEŃ SZKOLNY
 Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00
 Plany lekcji oraz wszelkie informacje związane z organizacją pracy szkoły 
znaleźć można na stronach dziennika elektronicznego.
ŚWIETLICA SZKOLNA
Godziny pracy świetlicy szkolnej: 7.00 - 17.00
Świetlica działa w oparciu o program nawiązujący do szkolnego programu 
wychowawczego. Organizacja zajęć umożliwia dzieciom rozwijanie 
zainteresowań oraz wspiera uczniów w odkrywaniu talentów. 
Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych jest 
wypełnienie przez rodzica karty zgłoszenia oraz akceptacja regulaminu 
świetlicy szkolnej.
 
W okresie wakacji letnich (m-c lipiec) prowadzimy 
półkolonie, a w okresie ferii zimowych organizujemy 
ferie zimowe na śniegu.


ooo