Rekrutacja

Rekrutacja uczniów na rok 2017/2018
 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Akademia Żaków” w Bielsku-Białej, 
zwana szkołą podstawową jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły 
publicznej, zgodnie z regulacjami Ustawy o Systemie Oświaty 
z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572)
z późniejszymi zmianami oraz z przepisami zawartymi w Konwencji 
o prawach dziecka (Dz. U. nr 120 z 1991 r. poz. 526).
Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Kurator Oświaty 
w Katowicach. 
Świadectwa wystawiane przez szkołę podstawową są uznawane w szkołach 
publicznych na równi ze świadectwami publicznych szkół podstawowych.
Nadzór organizacyjny, finansowy i inwestycyjny nad działalnością 
szkoły sprawują właściciele: 
Dorota Konieczna-Goworowska, Anna Frasunek, 
które są organami prowadzącymi szkołę.


ooo