Regulamin jadalni szkolnej


1. Z posiłków korzystamy wyłącznie na jadalni.
2. Obiady wydawane są od godziny 11:30 – 13:00.
3. W trakcie obiadu, na jadalni mogą przebywać tylko te osoby, 
  które korzystają z posiłku.
4. W trakcie spożywania posiłków przestrzegamy zasad bezpieczeństwa. 
5. W jadalni zachowujemy ciszę.
6. Korzystający z posiłków dbają o porządek w jadalni – odnoszą naczynia 
  do okienka „ZWROT BRUDNYCH NACZYŃ”.
7. Odliczenie za obiad przysługuje od dnia nieobecności dziecka w szkole.
8. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu 
  zorganizowanego (np. wycieczka), wychowawca klasy zgłasza 
  nieobecność grupy w sekretariacie szkoły, nie później niż 1 tydzień 
  przed planowaną nieobecnością.
9. Należność za obiady wpłacamy do 10 dnia każdego miesiąca 
  za poprzedni miesiąc.
10. Z obiadów mogą korzystać uczniowie, których Rodzice zgodnie 
   z pkt. 9 uregulowali należności.


ooo