Czas na Żaków !Regulamin projektu
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja
 Oświadczenie  o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie realizacji równości szans i  niedyskryminacjiOświadczenie o stopniu niepełnosprawności
"CZAS NA ŻAKÓW ! "
Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 
Oś Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego 
dla Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla Poddziałania
11.1. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Beneficjent:
Akademia Żaków Sp. z o.o.

Okres realizacji:
01.09.2017 r. – 30.06.2019 r.

Nr wniosku:
WND-RPSL.11.01.04-24-02D9/17-006
Projekt pt.: „Czas na Żaków!” skierowany jest do 118 uczniów (52DZ) 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej - Akademia Żaków z Bielska-Białej oraz do 14 uczniów 
( 9DZ) z Europejskiego Gimnazjum Akademii Żaków z Bielska-Białej, 
szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego 
oraz do 19 nauczycieli tych placówek.

Cel główny: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy 132 uczniów, w tym 61 uczennic uczęszczających do placówek 
edukacyjnych w prowadzonych przez Akademię Żaków w Bielsku - Białej, 
w tym wsparcie uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań 
edukacyjnych i uczniów zdolnych oraz podniesienie efektywności 
kształcenia w okresie 01.09.2017 do 30.06.2019r.

Miejsce realizacji: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Żaków 
i Europejskie Gimnazjum Akademii Żaków w Bielsku-Białej.

Efektem finalnym będzie nabycie kompetencji kluczowych przez 
co najmniej 80% uczniów objętych projektem.